Polityka Prywatności firmy For All Seasons Packing Sp. z o.o.

§.1 Administrator Danych

Administratorem danych jest firma For All Seasons Packing Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku, ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork,, NIP: 839-299-56-82. Dane osobowe przetwarzane są w For All Seasons Packing Sp. z o.o. z zachowaniem największej staranności i odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z przepisami ustawowymi i wykonawczymi ujętymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

§2. Cel Przetwarzania Danych

 1. Gromadzimy dane osobowe niezbędne do świadczenia naszych usług.
 2. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów, w sposób rzetelny, skuteczny i sprawny.
 3. Dane osobowe udostępniane są naszym zleceniodawcom- pracodawcom holenderskim oraz firmom transportowym, w przypadku osób zainteresowanych firmowym transportem.
 4. Na potrzeby rekrutacji pozyskujemy następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres zameldowania oraz zamieszkania
  • adres mailowy
  • numer telefonu
  • dokument tożsamości
  • numer BSN
  • numer konta
  • prawo jazdy
  • informacje dotyczące dotychczasowego zatrudnienia- CV
  • inne kwalifikacje zawodowe
  • dane dotyczące dyspozycyjności
 5. Nie przetwarzamy szczególnych danych osobowych takich jak wyznanie, rasa, orientacja seksualna itp., chyba że za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej.
 6. O ile kandydat wyrazi zgodę, dane będą przechowywane przez okres roku po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
 7. Dane osobowe nie są udostępniane stronom spoza Unii Europejskiej.

§3. Prawa

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§4. Ochrona danych

 1. W For All Seasons Packing Sp. z o.o. dokładamy wszelkich starań, by należycie chronić i zabezpieczać przechowywane dane osobowe. W tym celu wdrożyliśmy różne środki o charakterze organizacyjnym, fizycznym, administracyjnym i technicznym.
 2. Dostęp do wszystkich danych i informacji posiada jedynie upoważniony personel, albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w For All Seasons Packing Sp. z o.o. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: beata@faspacking.pl lub osobiście w siedzibie firmy: w Lęborku, ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork w godzinach pracy biura.
 4. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu jak najlepszej ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

§5. Pliki cookies

 1. Strona internetowa https://www.faspacking.pl automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies (ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe tworzone i wysyłane przez serwer www i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna wykrywa rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Gromadzone informacje w plikach cookies przeważnie zawierają adres IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, informacji o czasie i dacie utworzenia, lokalizacji, oraz czasie wygaśnięcia pliku cookies.
 3. Zebrane dane służą nam do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych strony, aby usprawniać funkcjonowanie strony internetowej.
  Korzystamy z plików cookies, aby zagwarantować najwyższy poziom wygody naszej strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy For All Seasons Packing Sp. z o.o. z siedzibą ww Lęborku, ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork, NIP: 839-299-56-82 w celu optymalizacji działania strony.
 4. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „Własne” pochodzące bezpośrednio z naszej strony internetowej.
  • „Niezbędne” umożliwiają poprawne korzystanie z naszej strony.
  • „Funkcjonalne” umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności strony.
  • „Reklamowe” umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies w edycji ustawień w przeglądarce internetowej.
 6. Użytkownik naszej strony ma pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Jak zmienić lub wyłączyć obsługę płków Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Google Chrome
Należy kliknąć menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Współadministrowanie danymi osobowymi

For All Seasons Packing Sp. z o. o. z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w w Lęborku, ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork posiadająca NIP: 839-299-56-82, REGON: 220268117 i KRS: 0000259893 oraz Beyond Resources SP. z o. o. w Lęborku z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w w Lęborku, ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork posiadająca NIP: 739-386-92-98, REGON: 281618765 i KRS: 0000520780– zwane dalej łącznie „Współadministratorami” lub z osobna „Współadministratorem” – informują, iż:

1. Ze względu na łączące je silne powiązania personalne, infrastrukturalne oraz biznesowe zawarły umowę o współadministrowanie danymi osobowymi.

2. Współadministrowanie zostało ustanowione przez Współadministratorów w celu pełniejszej realizacji określonej przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz celem wykluczenia możliwości wystąpienia negatywnego sporu kompetencyjnego pomiędzy Współadministratorami w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, tj. sytuacji, w której żaden ze Współadministratorów nie poczuwa się do odpowiedzialności za realizację tych praw.

3. Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów, w tym w szczególności dane osobowe: kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników, klientów, potencjalnych klientów, dostawców towarów i usług

4. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi.

5. O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Współadministratorzy będą wspólnie decydowali poprzez uzgodnienie i wdrożenie wspólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych oraz – jeżeli zajdzie taka potrzeba – na bazie dodatkowych uzgodnień.

6. Współadministratorzy informują, iż niezależnie od czasu trwania łączącej ich Umowy, współprzetwarzanie przez nich danych osobowych będzie następować przez czas niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane. Okresy przetwarzania poszczególnych Danych Osobowych zostały określone w prowadzonych odrębnie przez Współadministratorów rejestrach czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 ust.1 RODO.

7. Współadministratorzy dokonują podziału obowiązków wynikających z RODO w sposób określony w poniższych punktach.

8. Beyond Resources sp. z o. o. będzie zobowiązane do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez Beyond Resources Sp. z o. o. oraz wobec podmiotów, których dane zostały pozyskane wspólnie przez Współadministratorów.

9. For All Seasons Packing Sp. z o. o. będzie zobowiązana do samodzielnego wypełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, a także do realizacji praw podmiotowych wskazanych w art. 15-22 RODO w stosunku do osób, których dane zostały pozyskane przez For All Seasons Packing Sp. z o. o..

10. Współadministratorzy uzgodnili, iż w razie wątpliwości domniemuje się, że podmiotem zobowiązanym do wypełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych jest For All Seasons Packing Sp. z o. o.

11. Niezależnie od zapisów, o których mowa w pkt. 8-10 powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów, jak również kierować żądania w tym zakresie do wspólnego punktu kontaktowego, o którym mowa w pkt. 13 poniżej.

12. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, skieruje żądanie realizacji prawa pod adresem Współadministratora, który na mocy uzgodnień nie jest zobowiązany do obsługi żądania tej osoby, Współadministrator ten niezwłocznie przekaże skierowane żądanie drugiemu Współadministratorowi.

13. Współadministratorzy postanowili ustanowić wspólny punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą, dostępny jest pod następującym adresem e-mail: beata@faspacking.pl

14. Współadministratorzy wobec osób trzecich będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych osobowych.